ايستگاه گيرنده ماهواره‌اي سپهر

اين ايستگاه ماهواره‌اي ، قابليت دريافت تصاوير بهنگام به شعاع 2500 كيلومتر از مركز آنتن را دارد و مي‌تواند اطلاعات دقيق را عرضه نمايد . تصاويري كه ايستگاه سپهر از ماهواره دريافت مي‌كند ، در امور نظامي ، كشاورزي ، بررسي سوانح ، زمين‌شناسي ، اكتشاف ، ذخاير ، معادن و ... كاربرد دارد. 

تجهيزات جغرافيايي

در عصر ارتباطات و اطلاعات ، اطلاعات مكاني و جغرافيايي از اهميت بالايي در سطح فردي و سازماني برخوردار بوده و در بسياري از موارد ، اتخاذ تصميم‌هاي درست راهبردي ، منوط به در اختيار داشتن اين اطلاعات ارزشمند است .
امروزه در صحنه نظامي و دفاعي ، كاربرد اطلاعات مكاني و جغرافيايي اهميت روز افزون يافته و دراختيار داشتن آن به نوعي دستيابي به پيروزي در ميدان نبرد را آسان‌تر مي‌سازد .
در حال حاضر ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع ، يكي از بزرگترين مراكز تهيه و توليد اطلاعات مكاني و جغرافيايي در كشور شناخته مي‌شود .