شما می توانید با سامانه تلفن گویای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شماره 09621تماس حاصل فرمائید.