موضوعات مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح را با کجا در میان بگذارم؟

شما می توانید با سامانه تلفن گویای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شماره 09621تماس حاصل فرمائید.