معاونت امور بین الملل

 

هدف ديپلماسي دفاعي در چشم انداز بيست ساله كشور رسيدن به « بازدارندگي موثر » است. كارويژه و اصلي ديپلماسي دفاعي را مي توان در تحقق و پياده كردن راهبرد بازدارندگي و كاربرد آن در تعامل واحد سياسي با ديگر واحدهاي نظام بين الملل دانست.
بر اين اساس راهبرد بازدارندگي را مي توان مهمترين اصل در حيطه عملكرد ديپلماسي دفاعي اطلاق نمود که به عنوان کار ويژه معاونت امور بين الملل، همواره مورد توجه و اهتمام قرار دارد.
ديپلماسي دفاعي با ا هميت دادن به عنصر پيشگيري ، شرايطي را فراهم مي كند كه قبل از هرگونه برخوردي ، واحد سياسي بتواند منافع و اهداف مورد نظر را كسب كرده و به بهترين وجه ، قدرت را در حوزه هاي گوناگون تقسيم كند.
تقسيم قدرت در حوزه هاي گوناگون، به مفهوم درآميختن دو حوزة ديپلماسي و دفاع است . اين مفهوم در درون خود داراي يك عنصر معنوي و يك عنصر مادي است . عنصر معنوي ديپلماسي دفاعي كه ارزش آن را تشكيل  مي دهد ، تلاش براي رسيدن به ارزش ديگر يعني جلوگيري از جنگ و پيشبرد بازدارندگي است .
عنصر مادي ، ابزارها و روشهاي آن است . ديپلماسي دفاعي سعي مي كند آميختگي مشخص ميان ديپلماسي در مفهوم عام آن و نظريه دفاع را ايجاد كند . در اين راه طيف وسيعي از ابزار و روشها به كار گرفته مي شود و ديگر تنها بر روشهاي متعارف نظامي تأكيد نمي گردد .
به واقع ديپلماسي دفاعي بخشي از سياست هاي دولت است كه به عنوان يك ابزار مهم در تحقق اهداف كلان نيروهاي مسلح نقش آفريني مي كند و هدف آن را  مي توان ايجاد شرايط سياسي و ملي و بين المللي مطلوب براي حفظ و گسترش ارزش هاي ملي و حياتي كشور در مقابل دشمنان بالفعل و بالقوه دانست.
برخي از كاركردهاي اين حوزه عبارت است از :
1-  همسويي با سياست هاي نظام در تحقق آيه نوراني اشدا علي الكفار و رحماء بينهم.
2- شفاف سازي روابط دفاعي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي همسايه در خصوص نشان دادن اقتدار دفاعي كشور جهت افزايش توان بازدارندگي دفاعي و بريدن چشم طمع و جلوگيري از هرگونه تعرضي به تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و همچنين رفع فهم غلط از توان نظامي ايران و زدودن توهم ايران هراسي كه موجب ترس همسايگان و صدور رفتارهاي نامناسب از جمله دعوت از بيگانگان امنيتشان كه خود موجب ناامن تر شدن منطقه مي شود.
3- تعامل با كشورهاي منطقه، اسلامي و دوست در انتقال تجربيات در حوزه ايجاد استحكامات دفاعي، پاك سازي ميادين مين ، ارائه خدمات انسان دوستانه و مشاركت در مهار بحران ها و حوادث طبيعي، مشاركت در برقراري صلح ، مقابله با جريانات تروريستي ، استفاده از ظرفيت هاي دفاعي و نظامي اعم از صنايع با كاربرد نظامي و غير نظامي و همچنين ظرفيت هاي دانشي و فناورانه در مسايل تجاري و نيازهاي صنايع غير نظامي.
4- مطالعه شرايط محيط راهبردي دور و نزديك (ملي و بين المللي جمهوري اسلامي)و آماده سازي نيازهاي اطلاعاتي جهت حضوري هوشمندانه و عقلايي در تعاملات بين المللي بالاخص حل و فصل منازعات و جنگ هاي ناخواسته بين كشورهايي كه موجب آسيب و رنجش مردم به خصوص مسلمانان مي شود.
5- بررسي و ايجاد سازوكارهاي تعاملي با سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي كه در راستاي توسعه صلح بين المللي تلاش مي نمايند.
كنوانسيون هايي نظير خلع سلاح سازمان ملل متحد، جلوگيري از توليد و توسعه سلاح هاي شيميايي ، ميكروبي و ساير سلاح هاي كشتار جمعي.
6- ايجاد سازوكارهاي لازم در جهت تعامل با نهادها و دستگاه هاي اجرايي دولت به منظور استفاده متقابل از قابليت ها و توانمندي هاي مشترك به خصوص در زمينه حفظ محيط زيست و سلامت جامعه.