بازدید وزیر دفاع از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها