تصاویر ديدار رئيس كميته بين المللي صليب سرخ با وزیر دفاع ج.ا.ایران