گزارش تصویری-هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی وهوانوردی ایران