آزمايشگاه كانال آب كوثر داراي ارابه كششي با سرعت 30 متر بر ثانيه،140 متر طول،7 متر عرض،5/3 متر عمق جزء 5 آزمايشگاه برتر جهان است.اين آزمايشگاه داراي سامانه‌هاي موج ساز، شبيه ساز موج و ابزار دقيق جهت اندازه گيري و ثبت مشخصات موج، ضرايب هيدروديناميكي و ثبت رفتار و قدرت مانور شناورهاي مدل است. در اين آزمايشگاه انواع اندازه گيري ها شامل؛ اندازه گيري مقاومت در آب آرام و مواج، اندازه گيري ضرايب هيدوديناميكي و ايروديناميكي براي شناورهاي سطحي، زيرسطحي و اثر سطحي داراي بالشتك هوايي، سازه هاي فراساحلي و پروانه ها انجام مي گيرد.ديد مستقيم و امكان تصويربرداري مدل‌هاي سطحي و زيرسطحي از طريق پنجره‌هاي زيرآب را از ديگر قابليت‌هاي آزمايشگاه كانال آبي كوثر برشمرد.اين آزمايشگاه با مشخصاتي كه دارد مي‌تواند تمامي مجموعه‌ شناورهاي دريايي را تا افق 1404 پوشش داده و براي ارتقاء ظرفيت آن برنامه‌هاي تكميلي را به اجرا گذارد.