در راستاي شناسايي ظرفيت‌هاي محيطي و با هدف كمك به طرح‌هاي توسعه پايدار ملي، آمايش سرزميني و طرح‌هاي دفاعي با اتكاء و بهره‌گيري از فنون جديد طراحي نقشه، اطلاعات مكان مرجع، تصاوير ماهواره‌اي و اسناد توصيفي اطلس جنگل‌ها در قالب 400 صفحه ،230 صفحه اطلاعات توصيفي و 170 صفحه نقشه مصنوعي در مقياس‌هاي مورد نظر در قطع A3 مشتمل بر 4 بخش و 12  فصل تهيه گرديد.
تعيين دقيق موقعيت، وسعت، پراكندگي و تراكم مناطق جنگلي كشور با توجه به آخرين داده‌ها و اطلاعات؛ منطقه‌بندي عرصه‌هاي جنگلي كشور بر اساس الگوها و شاخص‌هاي نظامي و دفاعي؛ شناسايي و بررسي وضعيت جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي هر يك از مناطق جنگلي؛ شناخت مناطق جنگلي كشور بر اساس تهيه نقشه‌هاي موضوعي در مقياس‌هاي مورد نظر با استفاده از فناوري‌هاي نوين سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي (RS & GIS) جهت كمك به اجراي بهينه طرح‌هاي توسعه پايدار ملي از دستاوردهاي مهم تهيه اين اطلس می باشد.