در اين حوزه انواع خدمات بيمه‌اي در بخش‌هاي بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان نيروهاي‌مسلح، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري و انواع بيمه‌هاي آتش‌سوزي، سيل و زلزله، خودرو، مهندسي، باربري و بيمه مسئوليت مدني ، بيمه مسئوليت حرفه‌اي ارائه مي‌شود .