مسئول بخش تأمين اجتماعي و خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) است . 
انجام امور درماني و بيمه مكمل درمان ، امور بازنشستگي ، وظيفه بيگري و مستمري بگيري ، ارائه خدمات بيمه‌اي اعم از بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول در كشور ، پرداخت كمك هزينه‌هاي قانوني ، اعطاء انواع تسهيلات نظير وام و كمكهاي بلاعوض و خدمات رفاهي و ... در سطح آحاد كاركنان شاغل و بازنشستگان نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي آنها ، از مهمترين رئوس مسئوليت‌ها و وظايف ساتا و مجموعه‌هاي وابسته به آن مي‌باشد . 
اين سازمان در پنج حوزه بيمه سلامت و درمان،،خدمات بازنشستگي ،خدمات رفاهي، بيمه و حوزه مسكن مشغول ارائه خدمات به نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي آنها مي‌باشد.