ظرفيت اسمي توليد اين خط ،توليد 15 ميليون فشنگ در سال است که با راه‌اندازي اين خط توليد، نياز كشور به انواع فشنگ هاي شكاري در گيج هاي 12 و 16 تأمين مي شود.