دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، علاوه بر تأمين نيروهاي فني صنايع دفاعي و برگزاري دوره هاي بازآموزي براي نيروهاي شاغل در صنايع مذكور، انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه طرح هاي دريايي، هوايي، موشكي، زميني، الكترونيك و طراحي انواع هواپيماهاي جت آموزشي، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره، فن‌آوريهاي نو در حوزه مواد و كاربرد آنها در سيستم دفاعي، ارتباطات و الكترونيك، مشاركت در انواع پروژه هاي هوايي را برعهده دارد.
افزون بر اجراي دوره هاي بلندمدت و كوتاه مدت آموزشي در رشته هاي متنوع علمي و فني تا مقطع دكتري، برگزاري سمينارهاي مختلف علمي و شركت گسترده محققان و اساتيد اين دانشگاه در همايشها و سمينارهاي گوناگون داخلي و خارجي با ارائه مقالات وزين علمي نشانگر پيشرو بودن دانشگاه در بسياري از شاخه هاي علم و فناوري است.
بسياري از طرح هاي پژوهشي و ابداعات و اختراعات ارائه شده از سوي پژوهشگران و دانشمندان اين دانشگاه به جشنواره هاي علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور راه يافته و عناوين علمي فراواني را كسب كرده اند كه از آن جمله مي توان به كسب 16 رتبه اول تا چهارم در دوره هاي مختلف جشنواره خوارزمي در داخل كشور اشاره كرد. از اين تعداد رتبه هاي علمي بدست آمده، هفت طرح و پژوهش و ابداع جديد به رتبه اول نائل شده است.