دانشگاه صنعتی مالک اشتر علاوه بر تأمین نیروهای فنی صنایع دفاعی و برگزاری دوره های بازآموزی برای نیروهای شاغل در صنایع مذکور،انجام فعالیت های تحقیقاتی در زمینه طرح های دریایی ،هوایی ،موشکی ،زمینی ،الکترونیک و طراحی انواع هواپیماهای جت آموزشی ، طراحی ،ساخت و پرتاب ماهواره ،فن آوریهای نو در حوزه مواد و کاربرد آنها در سیستم دفاعی ،ارتباطات و الکترونیک ،مشارکت در انواع پروژه های هوایی را بر عهده دارد.
افزون بر اجرای دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی در رشته های متنوع علمی و فنی تا مقطع دکتری ، برگزاری سمینارهای مختلف علمی و شرکت گسترده محققان و اساتید این دانشگاه در همایش ها و سمینارهای گوناگون داخلی و خارجی با ارائه مقالات وزین علمی نشانگر پیشرو بودن دانشگاه در بسیاری از شاخه های علم و فناوری است.
بسیاری از طرح های پژوهشی و ابداعات و اختراعات ارائه شده از سوی پژوهشگران و دانشمندان این دانشگاه به جشنواره های علمی و تحقیقاتی داخل و خارج  کشور را یافته و عناوین علمی فراوانی را کسب کرده اند که از آن جمله می توان به کسب 16 رتبه اول تا چهارم در دوره های مختلف جشنواره خوارزمی در داخل کشور اشاره کرد.
از این تعداد رتبه های علمی بدست آمده ،هفت طرح و پژوهش و ابداع جدید به رتبه اول نائل شده است.