اين دوربين امكان ديد در تمام شرايط جوي و نيز از پشت موانع استتاري را براي نيروها فراهم مي‌كند و تأثير بسزايي در افزايش توان رزمي آنها دارد.