نخستين سامانه دريافت تصاوير ماهوار‌ة هواشناسي دفاعي امكان دريافت و تجزيه و تحليل كليه اطلاعات عناصر آب و هوايي به صورت ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه، و فصلي را براي نيروهاي مسلح جهت انجام مأموريت‌هاي محوله فراهم مي كند. بي ترديد اين سامانه در روزآمدسازي اطلاعات نيروهاي مسلح تاثير بسزايي دارد و نياز نيروهاي مسلح را در همه ابعاد اقليمي در حد مطلوب تأمين مي‌كند.