مس و انواع سرب از فلزات پايه‌اي و پركاربرد در صنعت باتريسازي محسوب مي‌شود .