لندينگ كرافت 2500 تني چند منظوره آرا باختر از جمله لندينگ كرافتهاي چند منظوره مي‌باشد كه قابليت  حمل آب ، سوخت و بار روي عرشه را دارد .