پتن به عنوان يكي از مواد پرانرژي پايه‌اي، ماده اصلي محصولات انفجاري ناريه از قبيل فيتيله انفجاري، چاشني‌ها و انواع بوسترهاي پنتوليتي محسوب مي‌شود.
اين واحد توليدي از ويژگي‌هايي نظير دستيابي به دانش فني و فناوري توليد پتن به روش پيوسته، افزايش ظرفيت توليد نسبت به خط ناپيوسته، كاهش قيمت تمام شده، افزايش ايمني در توليد، حمل و نقل و مصرف آن برخوردار است.