امروزه بسياري از اختلافات و تنش‌هايي كه ميان يك كشور با كشورهاي همسايه‌اش رخ مي‌دهد؛ ناشي از عدم تعيين دقيق خطوط مرزي است، اين مجموعه نرم‌افزاري با دقت بسيار بالا در تحديد و تعيين خطوط مرزي كارآيي دارد و مي‌تواند با استفاده از تصاوير هوايي مناطق مرزي، اقدام به طراحي اندكس پروازي نموده و سپس با بهره‌گيري از شيوة جديد طراحي، نقاط كنترلي و عمليات زميني ژئودزي به روش استاتيك GPS و پردازش نقاط كنترل عكسي و مثلث‌بندي هوايي مختصات علايم مرزي را به صورت سه بعدي بر روي رايانه مشخص كرده تا عوامل ميداني به راحتي به نقاط و علايم مرزي مورد نظر با دقت سانتي‌متر دسترسي پيدا كنند.
بروزرساني و اصلاح مختصات علايم مرزي و جانمايي محل اصلي علايم، سرعت عمل در اجرا، رفع نواقص فني موجود در اسناد و مدارك پروتكل‌هاي مرزي، فراهم كردن زمينة همكاري دوجانبه با كشورهاي همسايه در زمينه‌هاي كارشناسي فني و سطوح عالي بدون مباحث اختلافي و اتخاذ روش دقيق و ابتكاري براي ايجاد اعتماد در كشورهاي همسايه از دستاوردهاي مهم اين مجموعه نرم‌افزاري است.