اين مدارها براي كوچك و روزآمدسازي مدارهاي الكترونيك در سيستم‌هاي هوشمند مورد استفاده قرار مي گيرد.