سازمان صنايع دفاع بعنوان تنها توليدكننده مواد منفجره امولسيوني بمنظور تأمين نياز معدن‌كاران و وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و شهرسازي، با توجه به برنامه پيش‌بيني شده، منطبق بر سند چشم‌انداز بيست ساله كشور اقدام به افزايش ظرفيت از 8 هزار تن در سال به 14 هزار تن نمود.
كاهش قيمت تمام شده، افزايش تنوع محصول، ارتقاء ايمني فرايند توليد و امكان صادرات اين محصول با توجه به نياز بازار خارجي از مزاياي اين محصول می باشد.