این محصول می تواند با مداومت بالای پروازی و با داشتن زیر سیستم های اپتیکی و راداری، حوزه های مورد نظر را تعقیب و برای گشت شناسایی در منطقه مورد نظر نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گردد.قابلیت بار ریزی، مهمات ریزی و شناسایی بهتر از دیگر ویژگی های این محصولات جدید است که دارای تمام خصوصیات یک هواپیمای مدرن گشت دریایی هستند.این محصول جدید می تواند با مداومت بالای پروازی و با داشتن زیر سیستم های اپتیکی و راداری، حوزه های مورد نظر را تعقیب کرده و برای گشت شناسایی در منطقه مورد نظر نیروهای مسلح کاربرد دارد.